kuk

AANBOD GEMEENTEN 2024

20 Online
Ouderbijeenkomsten
over Scheiden en Opgroeien

€200,00 excl. per gemeente per jaar

Inhoud aanbod

 • Presentatie 20 voorlichtingsbijeenkomsten (2 per maand)
 • Maandelijkse mailing van de digitale flyer naar organisaties/professionals
 • Publiciteit op LinkedIn
 • Anonieme vragenlijsten verzenden aan
  deelnemende ouders en professionals
 • Telefonisch nazorg aan ouders

      Op aanvraag:

 • Versturen van mailing naar contactpersonen in uw gemeenten
 • Beschikbaar stellen van gedrukt flyermateriaal (tegen meerprijs)
 • Beschikbaar stellen van stellen van regionale cijfers (tegen meerprijs)

Met deelname zet uw in op

 • Een online hulpaanbod voor uw inwoners
 • Een kosteneffectief product
 • Een kwalitatief hoog gewaardeerd product door ouders & professionals
 • Een laagdrempelig & preventief aanbod: online, maandelijks en anoniem
 • ‘Live’ gepresenteerd door ervaren SKJ-geregistreerde presentatoren/jeugdhulpverleners.

De Hervormingsagenda Jeugd

Met deelname zet u tevens in op het behalen van een deel van de te behalen doelstellingen uit de Hervormingsagenda Jeugd 2023-2028. 

In haar toekomstvisie gaat het in paragraaf 1.2.2. over preventief werken en het inrichten van ‘een laagdrempelige publieke infrastructuur waarbij informatie en vragen van ouders over opvoeding en begeleiding van hun kinderen bespreekbaar en hanteerbaar worden gemaakt.’ En in paragraaf 2.1.2. gaat het over ‘het versterken van ouderschap’

Positieve gevolgen landelijke dekking

 • We normaliseren voor ouders dat het volgen van een voorlichting over de beleving van een kind bij een scheiding, erbij hoort
 • We normaliseren dat professionals in Nederland ouders bij een scheiding eerst doorverwijzen naar een voorlichting
 • Landelijk werkende organisaties kunnen gemakkelijker meedoen in het doorverwijzen van ouders, denk aan rechtbanken en Raad voor de Kinderbescherming
 • Alle ouders kunnen deelnemen, wat fijn is, want alle ouders en alle kinderen hebben last van een scheiding

Doordachte aanpak preventie

De Hervormingsagenda Jeugd heeft het over gerichte en doordachte aanpak op preventie. 

Als LCO bereiken wij landelijk vele professionals & organisaties via sociale media en onze mailing. Het verwijzen van ouders in uw gemeente ligt buiten de beïnvloedingssfeer van het LCO. 

Hoe meer uw regio gericht ouders uitnodigt, hoe hoger de opkomst en het effect van het aanbod. 

In tegenstelling tot het reguliere zorgaanbod, geldt voor een preventief aanbod dat meer deelnemende ouders in uw regio leidt tot minder zorgkosten. Dit vraagt om een structureel andere benadering, waarin de deelname niet afgeremd, maar juist gestimuleerd dient te worden. De regio/gemeente heeft hierin een cruciale rol.

In opdracht helpen we uw gemeente om eenvoudig het outreach proces te optimaliseren zodat ouders uit uw regio verwezen worden en deelnemen. 

Een laag bedrag, lage kwaliteit?

Deze redenatie is er één die ons tegen had kunnen houden, maar gelukkig hebben we sinds het onderzoek in 2019 door de Raad voor de Kinderbescherming en de ingevulde vragenlijsten door ouders en professionals vanaf 2020, voldoende om aan te tonen dat dit niet het geval is, zie de resultaten. 

Werkelijke reden

Onze missie is: ‘zo veel mogelijk ouders in een zo vroeg mogelijk stadium infomeren over wat een scheiding voor hun kind betekent.’ 
Met dit aanbod streven we er naar om de landelijke dekking van het aanbod te vergroten, zodat we meer gescheiden ouders bereiken

We hoeven u niet te vertellen wat een complexe scheiding aan kosten en werkdruk met zich meebrengt. We schatten in dat met dit bedrag afgezet tegen ons aanbod het voor gemeenten intern gemakkelijk te verantwoorden en dus te realiseren is.

‘Ik ben nog niet gescheiden maar deze informatie geeft me al zo veel houvast en rust.’

Daarnaast willen we ons administratieve proces vereenvoudigen, zodat het jaarlijks afsluiten van overeenkomsten met vele van de 340 gemeenten, substantieel minder kostbare tijd van ons gaat vragen. Deze verwachte tijdsbesparing en toename van interesse bij gemeenten rekenen we nu al door in ons aanbod.

Decentralisatie in een 
landelijk jasje

Met dit plan voor meer landelijke dekking tegen lage kosten, bundelen wij en u onze krachten en doen we waar decentraal georganiseerde zorg voor bedacht is: korte lijnen van gemeenten naar inwoners en kostenefficiënt werken, wat met dit digitaal landelijk aanbod mogelijk wordt gemaakt.

‘Ik had verwacht dat ik deze informatie bij het CJG al zou hebben gehad. 

We zien uw gemeente graag deelnemen in 2024 en verwelkomen vooral uw ouders om ze perspectief te geven en ze op milde toon te vertellen wat kinderen vaak niet lukt. 

Als u onderstaande instructie volgt en het Excelformulier invult, doet u in 2024 mee als gemeente. 

Met vriendelijke groet,

Saskia Gubbels en Annelies van der Veldt

Effect 
Ouders geven aan dat ze zich beter kunnen verplaatsen in hun kind (76%).

'Ik heb een foto van hen samen opgehangen. Mijn kind kijkt er veel naar.'

'Ik realiseer met dat ik op elk moment even een stap terug kan doen om naar mijn kind te kijken'

‘Het besef dat kinderen een ander proces ervaren als grote mensen.’

‘Ik snap nu dat een kind zich schikt door loyaliteit en zijn behoeften wegdrukt.’

‘Ik moet mijn reactie op mijn ex-partner echt bij mezelf houden.’

Waardering
82% van de ouders en 98% van de professionals die de vragenlijsten invulden, zou deze bijeenkomsten aan andere ouders aanraden

86% van de ouders vindt dat dit aanbod beschikbaar moet zijn voor gescheiden ouders. En onder professionals is dit 96%.

‘Compliment voor de wijze waarop de boodschap wordt gebracht; ongedwongen, inzichtgevend & ongecompliceerd’ Ouder

‘Deze bijeenkomsten helpen ouders hun blik te verruimen en te verzachten.' Professional

‘Dit is basisinformatie die ouders missen als ze gaan scheiden. Het gaat precies over wat belangrijk is. Eigenlijk verplichte kost.’ Professional

Aanvullend preventief aanbod
Professionals zien deze bijeenkomsten als aanvulling op het huidige hulpaanbod (91%) en vinden de informatie relevant voor gescheiden ouders (95%).

‘Ik verwijs ouders eerst naar jullie bijeenkomst daarna ga ik met ze in gesprek over wat ze er van hebben opgestoken en wat ze eventueel in hun eigen situatie kunnen veranderen.’

‘De kans op vechtscheidingen wordt hierdoor verkleind.’

‘Zinvol voor alle ouders, want niet alleen gescheiden ouders praten negatief over elkaar.’

Deskundigheidsbevorderend
De professionals ervaren de Online Ouderbijeenkomsten tevens als deskundigheids bevorderend in het werken met ouders (88%).  

'Deze bijeenkomst heeft mij als beginnend professional aangegrepen, doordat het me inzicht bracht over de beleving bij een kind.'

'Jullie cirkels gebruik ik nu ook met beide ouders aan tafel'

'Als professional geeft het richtlijnen om zaken met ouders te bespreken'